Από το Blogger.
RSS

Διευκρινήσεις για τους Ημιυπαίθριους

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΕΝΤΥΠΑ
Εγκύκλιος 17/2010 Διαδικασία   επιστροφής από τις Δ.Ο.Υ αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ειδικού προστίμου ν. 3843/10 (ΦΕΚ 62 Α'/28-4-10) και άλλες διευκρινίσεις.
Εγκύκλιος 16/2010 (Συμπληρωματική της 6ης Εγκυκλίου) «Έλεγχος εκδοθεισών οικοδομικών αδειών»

Εγκύκλιος 15/2010 «Διαδικασία είσπραξης ειδικού προστίμου και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης αλλαγής χρήσης χώρων»
Εγκύκλιος 8/2010 «Υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης»
Εγκύκλιος 6/2010 «Έλεγχος εκδοθεισών οικοδομικών αδειών»
Εγκύκλιος 5/2010 «Εφαρμογή του Β΄ Κεφαλαίου του Ν.3843/10»
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. Υποβολή αίτησης στην πολεοδομική υπηρεσία από τον ιδιοκτήτη ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με συνημμένα :
  • Υπεύθυνη δήλωση Ιδιοκτήτη εις διπλούν
  • Παράβολο 250 € (ένα για το σύνολο των ημιυπαίθριων αυτοτελούς ιδιοκτησίας ) ή 350 € (ένα για το σύνολο των λοιπών χώρων πλην η/υ αυτοτελούς ιδιοκτησίας )από Δημόσιο Ταμείο
  • Τεχνική Έκθεση Μηχανικού και παραστατικό αμοιβής μηχανικού όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με τον κώδικα ελάχιστων αμοιβών του ΤΕΕ με συνημμένα , Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας, Τοπογραφικό, Κάτοψη ορόφου με επισήμανση της επιφάνειας που άλλαξε χρήση. Πληροφορίες ιστοσελίδα ΤΕΕ
  Σημ. σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα πρέπει τα παραπάνω να βεβαιώνονται για το γνήσιο της υπογραφής (από Κ.Ε.Π. ή Α.Τ.) και για τους ευρισκόμενους εκτός της Επικράτειας από την Προξενική Αρχή
 2. Στην αίτηση του Ιδιοκτήτη (αντίγραφο της οποίας επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο και καταγράφονται τυχόν ελλείψεις στον πίνακα που εικονίζεται στο πίσω μέρος της αίτησης.) τίθεται η σφραγίδα καταχώρισης
 3. Αφού διαπιστωθεί η πληρότητα, τίθεται στο έντυπο της αίτησης (που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος) η σφραγίδα πληρότητας
  Σημ. Οι δύο σφραγίδες μπορούν να τίθενται ταυτόχρονα κατά την υποβολή της αίτησης κλπ. εάν διαπιστώνεται ότι ο φάκελος είναι πλήρης
 4. Η Πολεοδομία με οίκοθεν αλληλογραφία ενημερώνει τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., Τμήμα έκδοσης αδειών, Τμήμα ελέγχου κατασκευών κλπ.) ώστε να ανασταλούν τυχόν κυρώσεις και ήδη επιβληθέντα πρόστιμα, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 6, του Άρθρου 6 του ν.3843/2010.
 5. Μετά την διαπίστωση της πληρότητας και σε διάστημα το πολύ 60 ημερών, αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο το έντυπο Υπολογισμού Ειδικού Προστίμου όπου θα φαίνεται τόσο το ποσό του ειδικού προστίμου που καταβάλλεται εφάπαξ με την έκπτωση του 10%, όσο και το ποσό της πρώτης δόσης.
 6. Ο ενδιαφερόμενος αφού καταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά, προσκομίζει τα παραστατικά πληρωμής στην πολεοδομική υπηρεσία. Αυτά καταγράφονται στο «Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης» και στο έντυπο της Αίτησης του Ιδιοκτήτη και τίθεται η σφραγίδα περαίωσης της διαδικασίας.
 7. Με Υπουργική Απόφαση (αρ. 29754 ΦΕΚ 1033 Β 07.07.2010), που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 7 του ν.3843/2010, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για τον τρόπο καταβολής του ειδικού προστίμου.
 8. Η πολεοδομία αποστέλλει συγκεντρωτικά στοιχεία ανά Ο.Τ.Α. του ειδικού προστίμου σε ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ.
Διαδικασία είσπραξης του ειδικού προστίμου του ν.3843/10
Οι πολίτες θα πρέπει να προσκομίσουν το έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου, που θα έχουν πάρει συμπληρωμένο από την πολεοδομική υπηρεσία, με επικολλημένο τον κωδικό πληρωμής. Με αυτό το έντυπο μπορούν να πληρώσουν στις εξής τράπεζες (μέσω του ΔΙΑΣ): Millennium Bank, Aspis Bank, Τράπεζα Κύπρου, Emporiki Bank, Αγροτική Τράπεζα, Alpha Bank, Attica Bank, EFG Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Γενική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, HSBC, Probank, Marfin-Egnatia Bank, Proton Bank AE, Πανελλήνια Τράπεζα, Citibank, FBBank, Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας), καθώς και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος και στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.).
Τα εισπραττόμενα ποσά, με εντολή της ΔΙΑΣ ΑΕ, αποδίδονται στην Τράπεζα της Ελλάδος και πιστώνονται υπέρ του ΕΤΕΡΠΣ σε ειδικό κωδικό, με την επωνυμία «ΕΤΕΡΠΣ Ταμείο Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταβάλουν το ειδικό πρόστιμο στις παραπάνω τράπεζες από τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010.
Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ αρ. 29754 - 07 Ιουλίου 2010
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Υποδείγματα για τον πολίτη
 • Αίτηση και Έντυπο Παρατηρήσεων (Υπόδειγμα 1)  
 • Εξουσιοδότηση (όταν δεν παρουσιάζεται ο ίδιος) (Υπόδειγμα 2)  
 • Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 του ιδιοκτήτη (εις διπλούν) (Υπόδειγμα 3)  
 • Τεχνική Έκθεση Μηχανικού (Υπόδειγμα 4)  
Υποδείγματα για την υπηρεσία
 • Ειδικού φύλλου καταχώρησης (Υπόδειγμα 5)    και ηλεκτρονικού βιβλίου καταχώρησης και παρακολούθησης της εξέλιξης (Υπόδειγμα 6)  
 • Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου(Υπόδειγμα 7)  
 • Παράδειγμα Εντύπου υπολογισμού ειδικού προστίμου(Υπόδειγμα 7Α)  
 • Δείγματα σφραγίδων : Καταχώρησης, Πληρότητας και Περαίωση της διαδικασίας (Υπόδειγμα 8)  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Blogroll